ارتوکلاز بیرنگ

بازدید : 1512   |      

ارتوکلاز بیرنگ ( Colourless Orthoclase )


در دست برسی