الیگوکلاز

بازدید : 1812   |      

الیگوکلاز ( Oligoclase )


در دست برسی