Howlite

Hits : 2193   |      

Howlite ها ولیت: سنگی است نرم .


ها  ولیت 

سنگی است نرم ، سبک به رنگ سفید گچی با رگه های سیاه یا قهوه ای متداول. بلورهای آن گاهی بصورت مجتمع دیده می شوند. بسیار متخلخل است و براحتی رنگ شده و به جای کانی های دیگر خصوصاً فیروزه بدل سازی می شود.

 

کانسار : به مقیاس زیاد  در کالیفرنیای آمریکا وجود دارد.

 

ساختار بلوری / کجج لوزی 

ترکیب شیمیایی / بروسیلیکات هیدرات کلسیم 

سختی /3/5

وزن مخصوص = 2/58

ضریب شکست = 59- 1/58

دوشکستی / 0/022

جلا / شیشه ای