سنگهای قیمتی

days 12 hours 22 mins 42 sec

انگشتر الماس

 
قیمت پایه 15,700 دلار