سنگ جزع یمانی

بازدید : 733   |      

سنک جزع ، ( انیکس ) سنگ سیاه و کبود است که گونه های مختلفی هم چون چینی ، هندی و یمنی دارد . از این میان در احادیث تنها بر جزع یمانی بسیار سفارش شده است .


سنک جزع ، ( انیکس ) سنگ سیاه و کبود است که گونه های مختلفی هم چون چینی ، هندی و یمنی دارد . از این میان در احادیث تنها بر جزع یمانی بسیار سفارش شده است .