کارنلیان

بازدید : 1973   |      

کارنلیان ( Carnelian )به این سنگ کرنلین هم گفته می شود.


کارنلیان 

به این سنگ کرنلین هم گفته می شود.سنگی نیمه شفاف از نوع کلسدونی نارنجی مایل به سرخ است. اعتقاد بر این بود که فشار خون و دمای بدن را کاهش می دهد. تنوع رنگ قرمزآن مربوط به اکسید آهن است. این سنگ به صورت قرمز یکپارچه و یا نواری ظریف دیده می شود.

 

کانسار : بهترین نوع آن در هند یافت می شود که در معرض آفتاب رنگ قهوه ای آن تبدیل به قرمز می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/61

ضریب شکست = 54-1/53

دوشکستی / 0/004

جلا / شیشه ای