یاقوت سرخ

بازدید : 5030   |      

یاقوت سرخ ( Ruby )
یاقوت سرخ، نام اختصاصی سنگ کروندم سرخ رنگ با کیفیت جواهر است، یاقوت سرخ در طیفی گوناگون از سرخی قرار دار، از صورتی تا ارغوانی و یا سرخ مایل به قهوه ای، که بسته به کرم و آهن درون آن است.


یاقوت سرخ

یاقوت سرخ، نام اختصاصی سنگ کروندم سرخ رنگ با کیفیت جواهر است، یاقوت سرخ در طیفی گوناگون از سرخی قرار دار، از صورتی تا ارغوانی و یا سرخ مایل به قهوه ای، که بسته به کرم و آهن درون آن است. حالت بلوری دوقلوی مکرر آن را شکننده می سازد ولی در عین حال دومین سنگ سخت بعد از الماس است.

 

 کانسار : یاقوت در همه نقاط دنیا در سنگ ها آتشفشانی، دگرگونی و نیز ته نشست های رودخانه ای به صورت سنگ های آبرفتی دیده میشود. 

 

ساختار بلوری / سه وجهی

ترکیب شیمیایی / اکسید آلمینیوم

سختی / 9

وزن مخصوص = 4

ضریب شکست = 77 - 1/76

دوشکستی / 0/008

جلا / شیشه ای