الماس

بازدید : 3449   |      

الماس ( Diamond )


الماس

الماس، به عنوان سخت ترین کانی روی زمین به اضافه براقیت استثنائی و نیز تلألؤ خیره کننده اش قیمتی ترین سنگ جواهر به شمار می رود.

 

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / کربن

سختی / 10

وزن مخصوص = 3/52

ضریب شکست = 2/43

دوشکستی / ندارد

جلا / الماسی