اوکلاز

بازدید : 5680   |      

اوکلاز (  Euclase )سنگی کمیاب است.


اوکلاز

سنگی کمیاب است. جذاب ترین رنگ آ« آبی آکومارین کمرنگ است. ولی غالباً سفید، سبز و بیرنگ بوجود می آید. بلورهای آن منشوری با رخ کامل یعنی شکننده و نیازمند مراقبت لازم است.

 

کانسار : عمدتاً در پگماتیت های برزیل، تانزانیا، زئیر، کنیا، روسیه سابق، هند، زیمبایوه و آمریکا قرار دارد.

ساختار بلوری / کج لوزی

ترکیب شیمیایی / هیدروسیلیکات آلومینیوم و بریلیوم 

سختی / 7

وزن مخصوص = 3/10

ضریب شکست = 67- 1/65

دوشکستی /0/09

جلا / شیشه ای تا مرواریدی