آزوریت

بازدید : 5159   |      

آزوریت (  Azurite )کانی مس ب رنگ آبی لاجوردی بعضاً به صورت بلورهای منشوری که بندرت تراشیده می شوند.


آزوریت 

کانی مس ب رنگ آبی لاجوردی بعضاً به صورت بلورهای منشوری که بندرت تراشیده می شوند. و عمدتاً بصورت توده وار و رشد توام با ملاکیت دیده می شود.

 

کانسار : اساساً در مناطق استخراج مس نظیر استرالیا ، شیلی و روسیه سابق آفریقا و چین یافت می شود. سنگ هایاستخراج شده از منطقه چسی نزدیک لیون فرانسه چسیلیت نام دارند.

 

ساختار بلوری / کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / هیدروکسی کربنات مس 

سختی / 3/5

وزن مخصوص = 3/77

ضریب شکست = 84- 1/73

دوشکستی / 0/110

جلا / شیشه ای