آلبیت

بازدید : 5018   |      

آلبیت (  Albite )یکی از شش نوع فلدسپارهای پلازیوکلاز است.


آلبیت

یکی از شش نوع فلدسپارهای پلازیوکلاز است. هر کدام با مقدار آلبیت و آنورتیت درون آن توصیف می شود.نوع آلبیت، خود دارای حداکثر آلبیت بوده و معمولا سفید ولی نوع جواهر آن بیرنگ است.پریستریت تر کیبی از آلیت الیگوکلاز با درخشش آبی رنگ و شبیه سنگ ماه است.

 

کانسار : دسیرترین پریستریت از کانادا بدست می آید.

 

ساختار بلوری / کج وجهی 

ترکیب شیمیایی /آلومینوسیلیکات سدیم و کلسیم 

سختی / 6

وزن مخصوص = 2/64

ضریب شکست = 55- 1/54

دوشکستی /0/09

جلا / شیشه ای تا مرواریدی