آلماندین

بازدید : 5288   |      

آلماندین ( Almandine )آلماندین سرخ تیره تر از پیروپ و حتی سیه فام است. ولی صورتی مایل به سرخ آن دیده می شود که معمولاً نیمه شفاف تا مات است.


آلماندین 

آلماندین سرخ تیره تر از پیروپ و حتی سیه فام است. ولی صورتی مایل به سرخ آن دیده می شود که معمولاً نیمه شفاف تا مات است. ولی نوع کاملاً شفاف آن کمیاب است. آلماندین سنگین و شکننده بوده و لب پر می شود. انواع خاصی از ناخالصی در آن وجود دارد و گاهی تراش گنبدی آن ستاره چهار پر از خود نشان می دهد. سنگ های تیره تر، تراش گنبدی می شوند و یادر کاغذ سنباده گارنت به کار می روند. سطح زیرین آلماندین گود می شود تا تجزیه نور بیشتری انجام گیرد.

 

کانسار : آلماندین در سنگ های دگرگونی مانند میکاشیت و کمتر در سنگ های گرانیت آتشفشانی همه نقاط دنیا یافت می شود.

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آهن و آلومینیوم 

سختی / 7/5

وزن مخصوص = /4

ضریب شکست = 83- 1/76

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای