آندرادیت

بازدید : 6769   |      

آندرادیت (  Andradite )گارنت های حاوی تیتانیوم و منگنز در دو نوع شناخته می شوند.


آندرادیت 

گارنت های حاوی تیتانیوم و منگنز در دو نوع شناخته می شوند. یکی، دمانتوئید که بسیار گران قیمت است و دیگری زمرد گون،  که سبزی آن به خاطر حضور کروم پدید آمده است.پراکنش نوری آن از الماس هم بیشتر است و دارای پدیده دم اسبی مخصوص خود که رشته های موئی زیبای آزبست هستند می باشد.توپازولیت نوع زرد آندرادیت است که بلور های کم رنگ تا تیره رنگ آن یافت می شود.0 ملانیت عموماًسیه فام است اما به رنگ قرمز تیره نیز وجود دارد.

کانسار : دربهترین کیفیت دمانتوئید همراه با شن های طلا در سنگ های دگرگون در اورال روسیه یافت می شود ، هم چنین در شمال ایتالیا، زئیر و کنیا وجود دارد.بلورهای توپازولیت در سوئیس و آلپ ایتالیا در سنگ های دگرگونی یافت می شوند.ملانیت در سنگ های دگرگونی و گدازه های آتشفشانی وجود دارد. بلورهای زیبای آن در جزیره البای ایتالیا، فرانسه و آلمان پیدا می شود.

 

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آهن و کلسیم 

سختی / 6/5

وزن مخصوص = 3/85

ضریب شکست = 89- 1/85

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای تا الماسی