زبرجد

بازدید : 5073   |      

زبرجد (  Peridot )کیفیت جواهر الیوین، از سوی جواهر شناسان پریدوت نام گرفته است.


زبر جد 

کیفیت جواهر الیوین، از سوی جواهر شناسان پریدوت نام گرفته است. زبر جد با رنگ زیتونی یا سبز بطری که ناشی از وجود آهن است دارای جلای مشخص روغنی یا چرب است. دو شکستی شدیدی دارد.از این رو در سنگ های درشت، پخ های تراش آن از روبه رو بصورت مضاعف و براحتی قابل مشاهده است. بلور با کیفیت جواهر آن کمیاب است.

 

کانسار : در جزیره سنت جان مصر ، چین، برمه، برزیل، هاوایی و آریزونای آمریکا، استرالیا،افریقای جنوبی و نروژ یافت می شود.

 

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی /سیلیکات منیزیوم و آهن 

سختی / 6/5

وزن مخصوص = 3/34

ضریب شکست = 69- 1/64

دوشکستی / 0/036

جلا / شیشه ای تا چرب