سیترین

بازدید : 5103   |      

سیترین ( Citrine )نوع زرد یا زرد طلایی گوارتز است. رنگ زرد آن ناشی از حضور آهن است.


سیترین

نوع زرد یا زرد طلایی گوارتز است. رنگ زرد آن ناشی از حضور آهن است. نام با مسمای آن از کلمه سیتروس اقتتباس شده است. سیترین طبیعی معمولا زرد کمرنگ بوده و نادر است. عمده سیترین هایموجود در بازار همان آمتیست های حرارت داده شده ( شکل رو برو) هستند.

 

کانسار : کیفیت جواهر آن فوق العاده نادر است. بهترین آن از برزیل، اسپانیا، ماداگاسکار و روسیه سابق استخراج می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/65

ضریب شکست =55- 1/54

دوشکستی / 0/009

جلا / شیشه ای