عقیق سبز

بازدید : 6018   |      

عقیق سبز (  Chrysoprase/Prase )سنگ نیمه شفاف ، سبز سیبی رنگ و گرانترین نوع کلسدونی که نزد رومیان و یونیان باستان سنگی تزئینی بوده است.


عقیق سبز

سنگ نیمه شفاف ، سبز سیبی رنگ و گرانترین  نوع کلسدونی که نزد رومیان و یونیان باستان سنگی تزئینی بوده است.رنگ آن از عنصر نیکل است که در معرض آفتاب کاهش می یابد. گاه این سنگ با جید مرغوب اشتباه می شود.

 

کانسار : معادن مرغوب آن در لهستان ، چک و اسلواک قرارداشت. ولی از سال 1965 م بهترین کیفیت آن در کوئینز استرالیا یافت می شد. دیگر ذخائر آن در کوههای اورال روسیه ، کالیفرنیای آمریکا و اطریش قرار دارد.

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/61

ضریب شکست = 54-1/53

دوشکستی / 0/004

جلا / شیشه ای تا مومی