عقیق شجرى

بازدید : 4250   |      

عقیق شجرى (  Dendritic Agate )


در دست برسی