کلورو اسپینل

بازدید : 4565   |      

کلورو اسپینل (  Chlorospinel )


در دست برسی