اوواروویت

بازدید : 2936   |      

اوواروویت ( Uvarovite )رنگ سبز روشن و جذاب آن مربوط به عنصر کروم است.


اوواروویت 

رنگ سبز روشن و جذاب آن مربوط به عنصر کروم است. بلورهای آن بسیار شکننده با مقطع شکست شبه صدفی تا ناهموار هستند.

 

کانسار : دبهترین بلورهای شفاف آن در صخره های سرپنتین اورال روسیه در میان شکاف هاو حفره ها یافت می شوند. در ترکیه، فنلاند و ایتالیا نیز یافت می شود.

 

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سیلیکات ، کلسیم و گرومیوم 

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 3/77

ضریب شکست = 7- 1/86

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای