گروسولار صورتی

بازدید : 3359   |      

گروسولار صورتی ( Pink Grossular )گروسولار خالص، بی رنگ است.


گروسولار صورتی 

گروسولار خالص، بی رنگ است ولی ناخالصی های ایجاد شده در حین شک گیری آن دامنه رنگ وسیعی را باعث می شوند. ای نمونه صورتی در اثر حضور آهن ایجاده شده است.

 

کانسار : درمکزیک گروسولار صورتی غالیا توده وار است و در سنگ های دگرگونی یافت می شود. و نوع بلوری آن کمیاب است . این سنگ در آفریقای جنوبی هم یافت می شود.

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آلومینیوم و آلومینیوم

سختی / 7

وزن مخصوص = 3/49

ضریب شکست = 73- 1/69

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای