پیریت

بازدید : 1493   |      

پیریت ( Pyrite )بخاطر رنگ زرد برنجی خود غالباً با طلا اشتباه گرفته می شود.


پیریت

بخاطر رنگ زرد برنجی خود غالباً با طلا اشتباه گرفته می شود( به همین خاطر نام دیگرش طلای ابلهان است)پیریت مکعبی با پیریتوهد را با دوازده صفحه پنج ضلعی دیده می شود. پیریت هزاران سال است که به عنوان چواهر استفاده می شود. نمونه آن در تمدن های باستانی یونونیان، رومی ها و اینکاها دیده می شود.

 

کانسار : درهمه صخره سنگ های آتشفشانی ، دگرگونی و رسوبی دنیا یافت شده و قطعه های زیبایی آن در اسپانیا، مکزیک ، پرو، ایتالیا، و فرانسه یافت می شود.

 

ساختار بلوری / مکعبی

ترکیب شیمیایی / سولفور آهن

سختی / 6

وزن مخصوص = 4/90

ضریب شکست = ندارد

دوشکستی / ندارد

جلا / فلزی