هایویین

بازدید : 4556   |      

هایویین ( Hauyne )به عنوان جزئی از سنگ لاجورد (رو برو) همواره با کانی های دیگری رشد می کند و بندرت بلور مجزاری آن پیدا شده است.


هایویین 

به عنوان جزئی از سنگ لاجورد (رو برو) همواره با کانی های دیگری رشد می کند و بندرت بلور مجزاری آن پیدا شده است. هایوئین رخ کامل دارد و تراش آن سخت است. بنابراین اختصاصاً برای مجموعه داران تراش داده می شود.

 

کانسار :به صورت دانه های گرد و ریز در صخره سنگ های آتشفشانی یافت می شود. آتشفشان های قدیمی آلمان و مراکش مشهورترین محل یافت آن هستند.

 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات مرکب 

سختی / 6

وزن مخصوص = 2/27

ضریب شکست = 1/5

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای تا چرب