روتیل

بازدید : 2215   |      

روتیل ( Rutile )روتیل طبیعی که تلالو آن به مراتب بیشتر از الماس است،


روتیل 

روتیل طبیعی که تلالو آن به مراتب بیشتر از الماس است، همواره با لایه ای از رنگ های قرمز، قهوه ای یا سیاه همراه و از سیاه آن به عنوان زیر سوگواری استفاده می شود.غالیاٌ روتیل به صورت سوزننی و قرمز مایل به قهوه ای درون کوارتز یا دیگر سنگ ها دیده شده و جلوه انعکاس نور ستاره ای ایجاد می کنند.

 

کانسار : دراسترالیا ، برزیل، آمریکا، ایتالیا، مکزیک و نروژ در میان سنگ های آتشفشانی ، دگرگونی و ذخائر رسوبی یافت می شود وقتیکه بلورهای سوزنیآن باهم زاویه 60 درجه می سازند این سنگ به نام ساجنبیت هم شناخنته می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی /اکسید تیتانیوم 

سختی / 7

وزن مخصوص = 4/25

ضریب شکست = 90- 2/62

دوشکستی / 0/287

جلا / شیشه ای تا فلزی