توگتوپیت

بازدید : 2353   |      

توگتوپیت ( Tugtupite )رای اولین بار در 1960م در گرینلند، جائیکه هم اکنون برای ساخت جواهر حکاکی می شود ، کشف گردید.


توگتوپیت 

برای اولین بار در 1960م در گرینلند، جائیکه هم اکنون برای ساخت جواهر حکاکی می شود ، کشف گردید.رنگ های آن شامل سرخ تیره تا صورتی روشن و سایه رنگهای نارنجی است. با قرار گرفتن در تاریکی نقاط کمرنگ آن سفید به نظر می رسند . اما با تابش نور، دوباره رنگ ها باز می گردند.

کانسار : دبه حالت توده وار و کدر در ذهائرپگمانیت و نیز در شمال روسیه کشف می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات سدیم، آلومینیوم و بریلیوم

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/40

ضریب شکست = 50- 1/49

دوشکستی /0/006

جلا / شیشه ای