هلیودور

بازدید : 4909   |      

هلیودور ( Heliodor )این سنگ نوع زرد یا زرد طلایی بریل است که همواره آنرا با خورشید مرتبط دانسته اند.


هلیودور

این سنگ نوع زرد یا زرد طلایی بریل است که همواره آنرا با خورشید مرتبط دانسته اند. گاهیکیفیت جواهر آن یافت می شود که دارای درونگیرهایی شبیه لوله باریک بوده که فقط با بزرگنمایی قابل رویت است.

 

کانسار : دهلیودور به همراه اکوآمارین در پگماتیت های گرانیتی یافت می شود. بهترین کیفیت آن از اورال روسیه استخراج می شود. هلیودورهای برزیلی غالباً زرد کمرنگ هستندو برای افزایش جلوه رنگ ،آنها را تراش پلکانی می دهند.هلیودور ماداگاسکار خوش رنگ تر است.دیگر مکان های یافت آن اوکراین،نامیبیا و آمریکا هستند.

 

ساختار بلوری / شش وجهی  

ترکیب شیمیایی / سیلیکات برلیوم و آلومینیوم 

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 2/40

ضریب شکست = 58- 1/57

دوشکستی /0/005

جلا / شیشه ای