گوشنیت

بازدید : 3757   |      

گوشنیت ( Goshenite )نوع خالص و بی رنگ بریل است و آنرا بجای بدل الماس و زمرد بکار می برند.


گوشنیت

نوع خالص و بی رنگ بریل است و آنرا بجای بدل الماس و زمرد بکار می برند. بدین صورت که سنگ تراش خورده را طوری روی ورقه ای از نقره یا فلز سبز رنگ نصب می کنند که امکان تشخییص آن ناممکن باشد.

 

کانسار : دگوشنیت نامی است که به خاطر محل یافت اول بار آن در گوشنیت ماساچوست آمریکا به آن اطلاق شده است. در حال حاضر در کانادا، برزیل و روسیه سابق یافت می شود.

ساختار بلوری / 2/80

ترکیب شیمیایی / سیلیکات بریلیوم و آلومینیوم

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/80

ضریب شکست = 59- 1/58

دوشکستی / 0/008

جلا / شیشه ای