بریل سرخ

بازدید : 2505   |      

بریل سرخ ( Red Beryl )بسیار نادراست و بندرت تراش خورده آن وجود دارد. بریل سرخ ، به خاطر حضور منگنز رنگی قوی و ممتاز دارد.


بریل سرخ 

بسیار نادراست و بندرت تراش خورده آن وجود دارد. بریل سرخ ، به خاطر حضور منگنز رنگی قوی و ممتاز دارد.

 

کانسار : در ریولیت های کوه های توماس و واه واه در اتای آمریکا دیده می شود.

 

ساختار بلوری / شش وجهی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات بریلیوم و آلومینیوم 

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 2/80

ضریب شکست = 59- 1/58

دوشکستی / 0/008

جلا / شیشه ای