آپاتیت

بازدید : 1988   |      

آپاتیت ( Apatite )آپاتیت با سختی 5درمقیاس مو، بندرت به عنوان سنگ جواهر تراش می خورد.


آپاتیت 

آپاتیت با سختی 5درمقیاس مو، بندرت به عنوان سنگ جواهر تراش می خورد. مگر برای مجموعه داران .ولی به هنگام تراش رنگ روشن و قوی داشته و از شفاف تا نیمه شفاف و حتی بی رنگ، زرد، آبی، بنفش یا سبز به صورت بلورهای منشوری یا ستونی شش وجهی دیده می شود.

 

کانسار : دکانی فراوانی است که در بسیاری از صخره سنگ ها یافت می شود. اما کیفیت جواهر آن به همراه پگماتیت ها یافت می شود.آپاتیت آبی برمه دورنگی شدید دارد. بطوریکه از زاویه دیگر بی رنگ به نظر می رسد .آپاتیت های رشته دار سریلاتکا و برمه در صورت تراش گنبدی پدیده چشم گربه ای نشان می دهند.این پدیده اغلب در برزیل به رنگ های زرد،آبی و سبز پیدا می شود دیگر ذخیره گاههای آن، جزیره کولا در روسیه، کانادا، آفریقای غربی،سوئد، اسپانیا و مکزیک است.

 

ساختار بلوری / شش وجهی 

ترکیب شیمیایی /  فسفات کلسیم 

سختی / 5

وزن مخصوص = 3/20

ضریب شکست = 64- 1/63

دوشکستی / ن0/003

جلا / شیشه ای