تافئیت

بازدید : 1115   |      

تافئیت ( Taaffelite )سنگ بسیار کمیابی است و تا زمانی که ترا ش نخورده بود به عنوان یه گوهر قیمتی شناخته نمی شد.


تافئیت 

سنگ بسیار کمیابی است و تا زمانی که ترا ش نخورده بود به عنوان یه گوهر قیمتی شناخته نمی شد.اولین قطعه آن توسط یک ایرلندی به نام کنت تافی در جعبه ای از سنگ های جواهر پیداشد (سمت چپ) که تصور می رفت لعل باشد.رنگ آن ارغوانی روشن و با تراش گنبدی بود که در نهایت به عنوان سنگی جدید شناسایی شد. کانی دو شکستی و برخلاف تک شکستی لعل - از آن پس قطعه های دیگرآن پیدا شد. رنگ آن از ته رنگ قرمز تا آبی و یا عمدتاً بی رنگ است.

 

کانسار :سریلانکا، چین و روسیه سابق

 

ساختار بلوری /شش وجهی 

ترکیب شیمیایی / اکسید آلومینیوم، منیزیوم و بریلیوم 

سختی / 8

وزن مخصوص = 3/61

ضریب شکست = 77-1/72

دوشکستی / 0/004

جلا / شیشه ای