بنیتوئیت

بازدید : 1726   |      

بنیتوئیت ( Benitoite )بلور آبی آن در سال 1906م. توسط یک کانی جو به گمان اینکه یاقوت کبود است یافت شد.


بنیتوئیت

بلور آبی آن در سال 1906م. توسط یک کانی جو به گمان اینکه یاقوت کبود است یافت شد. بلور های آن به حالت سه گوش و تخت هستند و مانند الماس پراکنش قوی نوری دارد که زیر لایه رنگ آن پوشیده است. دو رنگی شدید داشته و از زاویه مختلف آبی و بی رنگ دیده می شود .

 

کانسار : رگه بلورهای آن در شیستهای آبی رنگ یافت می شوند. تنها معدن آن در سن بنیتو کانتی کالیفرنیای آمریکا است و نام سنگ از همین مکان اقتباس شده است.

 

ساختار بلوری / شش وجهی 

ترکیب شیمیایی / ک سیلیکات باریم و تیتانیوم 

سختی / 6/5

وزن مخصوص = 3/67

ضریب شکست =-80-1/76

دوشکستی /0/047

جلا / شیشه ای