کوارتز شیری

بازدید : 5174   |      

کوارتز شیری ( Milky Quartz )این نوع کوارتز، رنگ اختصاصی سفید یا کرم خود را از درونگیرهای گازی و مایعات کف مانند می گیرد.


کوارتز شیری

این نوع کوارتز، رنگ اختصاصی سفید یا کرم خود را از درونگیرهای گازی و مایعات کف مانند می گیرد. ادازه شیری بودن آن بسته به تعداد و اندازه درونگیرهایش است. بلورهای آن منشورای شش وجهی با قاعده هرمی شکل هستند.

 

کانسار : بلورهای بزرگ آن در سیبری یافت می شوند. دیگر ذخیره گاهای آن برزیل ، کوههای آلپ در اروپا ، ماداگاسکار،آمریکا و نامیبیا قرار دارند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/65

ضریب شکست = 55-1/54

دوشکستی / 0/009

جلا / شیشه ای