پادپاراشا

بازدید : 4693   |      

پادپاراشا ( Padparadscha ) سنگی بسیار کمیاب است.


پادپاراشا

سنگی بسیار کمیاب است. این سافایر نارنجی مایل به صورتی به عنوان نوع متمایزی از کرندوم ، نام اختصاصی خود را دارد و با رنگ مخصوص به خود از سافایر کناره گرفته است.این کلمه از زبان سینهالی و به معنای شکوفه سدر است.

 

کانسار : سریلانکا

 

ساختار بلوری /سه وجهی 

ترکیب شیمیایی /اکسید آلومینیوم 

سختی / 9

وزن مخصوص =4

ضریب شکست = 77-1/76

دوشکستی / 0/008

جلا / شیشه ای