سافایر سبز

بازدید : 2140   |      

سافایر سبز ( Green Sapphire ) از قرون وسطی تا اواخر قرن 19 م سافایرهای سبز، زیر جد مشرقی نامیده می شوند.


الماس

از قرون وسطی تا اواخر قرن 19 م سافایرهای سبز،زبرجد مشرقی نامیده می شدند. بسیاری از سافریرها سبز فام بوده و در واقع همان سافایرهای آبی و زرد همزادی هستندکه در زیر میکروسکوپ قابل تشخیص می شوند.

 

کانسار : سافریرهای سبز در تایلند و ، کوئینزلند و ولز جنوبی جدید استرالیا یافت می شوند.

ساختار بلوری /سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / اکسید آلومینیوم 

سختی / 9

وزن مخصوص = 4

ضریب شکست = 77-1/76

دوشکستی / 0/008

جلا / شیشه ای