سافایر صورتی

بازدید : 2691   |      

سافایر صورتی ( Pink Sapphire )سافایر صورتی یکدست از مقدار بسیار کمی کروم رنگ یافته است.


سافایر صورتی 

سافایر صورتی یکدست از مقدار بسیار کمی کروم رنگ یافته است.و هر چه مقدار کروم آن بیشتر شود به یاقوت سرخ نزدیک و نزدیکتر می شود.ولی کمی مقدار آهن نیز آنرا به رنگ نارنجی صورتی با نام پادپاراشا در می آورد. ولی همراهی آهن و تیتانیوم رنگ ارغوانی ایجاد می کند.سافایر صورتی غالباً خیلی شلوغ تراشیده می شود.

 

کانسار : سافایر صورتی کمرنگ و مایل به قرمز در سریلانکابرمه و شرق آفریقا یافت می شوند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / اکسید آلومینیوم 

سختی / 9

وزن مخصوص = 4

ضریب شکست =77-1/76

دوشکستی / 0/008

جلا / شیشه ای