دیویتاز

بازدید : 1471   |      

دیویتاز ( Dioptase )سنگی است زیبا به رنگ سبز زنده زمردی مایل به آبی که ، تلالوبسیار زیاد آن زیر رنگ قوی اش مستور مانده تا حدی که ممکن است نیمه شفاف به نظرآید.


دیویتاز

سنگی است زیبا به رنگ سبز زنده زمردی مایل به آبی که ، تلالوبسیار زیاد آن زیر رنگ قوی اش مستور مانده تا حدی که ممکن است نیمه شفاف به نظرآید. بخاطر رنگ آن برای مجموعه داران غنیمت بشمار می رود .بندرت تراش داده می شود چرا که ترد و آسیب پذیر بوده و برای پوشیدن مناسب نیست. گاهی هم با زمرد اشتباه می شود .

 

کانسار :بهترین بلورهای آن در ذخائر مس روسیه، نامیبیا، زئیر، شیلی و آریزونای آمریکا قرار دارد.

 

ساختار بلوری /سه وجهی 

ترکیب شیمیایی /سیلیکات هیدرات مس 

سختی / 5

وزن مخصوص = 3/31

ضریب شکست = 72-1/67

دوشکستی /0/053

جلا /شیشه ای