رودوکروزیت

بازدید : 1811   |      

رودوکروزیت ( Rhodochrosite )رنگ صورتی رودوکروزیت ناشی از وجود منگنز است.


رودوکروزیت

رنگ صورتی رودوکروزیت ناشی از وجود منگنز است. بلورهای با کیفیت جواهر آن هم وجود دارد. که برای مجموعه داران تراشیده می شود. ولی نوع توده وار ونوار دار آن برای مصار تزئینی مصرف دارد.

 

کانسار :در رگه ها ی ذخائرمنگنز، مس، نقره و سرب یافت می شود.آرژانتین معدن قدیمی نوع نواری آن را دارد که به نام گل اینکا شناخته می شود. نمونه مرغوب و تجاری آن از آمریکا استخراج می شود.

 

ساختار بلوری /سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / کربنات منگنز

سختی /4

وزن مخصوص = 3/60

ضریب شکست = 80-1/60

دوشکستی / 0/220

جلا / شیشه ای تا مرواریدی