ایندیکولیت

بازدید : 2056   |      

ایندیکولیت ( Indicolite )تورمالین آبی تیره، ایندیکولیت و یا گاهی ایندیگولیت نام دارد.


ایندیکولیت 

اتورمالین آبی تیره، ایندیکولیت و یا گاهی ایندیگولیت نام دارد.ایندیکولیت تیره با حرارت ترمیم می شود تا رنگ روشن و جذابی پیدا کند.

کانسار : معدن مهم آن در سیبری روسیه در میان گلهای زرد ناشی از گرانیت های فرسوده دیده می شود.اخیراً آبی روشن آن در پارایبای برزیل یافت شده است. دیگز ذخائر آن در ماداگاسکار و آمریکا قرار دارد.

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / بروسیلیکات مرکب 

وزن مخصوص = 3/06

ضریب شکست =64-1/62

دوشکستی =0/018

جلا / شیشه ای