آکروئیت

بازدید : 1737   |      

آکروئیت ( Achroite ) این سنگ نایاب و بیرنگ از گونه البائیت و عضو خانواده تورمالین است.


آکروئیت

این سنگ نایاب و بیرنگ از گونه البائیت و عضو خانواده تورمالین است . دو رنگی آن به شدت اغلب تورمالینهااست. لذا می تواند تراش ضفحه ای، موازی یا از طول بلور بخورد. تور مالین های بیرنگ را می توان با حرارت دادن به تور مالین صورتی تبدیل کرد.

 

کانسار : آکروئیت به همراه تورمالین های رنگی در پگماتیت های مادگاسکار و پالای کالیفرنیا در آمریکا یافت می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / برو سیلیکات مرکب

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 3/8

ضریب شکست = 64-1/62

دوشکستی / 0/018

جلا / شیشه ای