شورل

بازدید : 2107   |      

شورل ( Schorl )سنگی سیاه غنی از آهن و نوع فراوان تور مالین است.


شورل

سنگی سیاه غنی از آهن و نوع فراوان تورمالین است. بلورهای کدر و منشوری آن با طول چند متر دیده می شود.

 

کانسار : در پگماتیت ها یافت می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی

ترکیب شیمیایی /پروسیلیکات مرکب 

سختی / 0/018

وزن مخصوص = 3/06

ضریب شکست = 67- 1/62

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای