آراگونیت

بازدید : 2235   |      

آراگونیت ( Aragonite )معمولاً شفاف یا نیمه شفاف ولی خالص آن بیرنگ یا سفید است.


آراگونیت 

معمولاً شفاف یا نیمه شفاف ولی خالص آن بیرنگ یا سفید است. ناخالصی ممکن است موجب رنگ زرد،آبی، صورتی یا سبز آن شود.آراگونیت به شکل های مختلف بلوری ریز، دراز، منشوری  وشعاعی مجتمع و هم چنین به صورت قندیلی و سنکالی یافت شده و رخ آن بسیار ضعیف است.

 

کانسار : عمدتاً در محیط های رسوبی وجود دارد.که بعضاً به شکل توف( سنگ های اسفنج وار) در ترکیه ، چک و اسلواکی وجود دارد. دیگر ذخائر آن در اسپانیا ، کلردوی آمریکا، فرانسه و کومبریای انگلیس قرار دارد.

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی /کربنات کلسیم 

سختی / 3/5

وزن مخصوص = 2/94

ضریب شکست = 68- 1/53

دوشکستی / 0/015

جلا / شیشه ای