باریت

بازدید : 2667   |      

باریت ( Baryte )به صورت، بیرنگ، سفید، زرد و آبی دیده می شود.


باریت 

به صورت ، بیرنگ ، سفید، زرد و آبی دیده می شود. که بخاطر نرمی ، رخ کامل ، شکنندگی و چگالی بالا بندرت به عنوان سنگ جواهر استفاه شده و فقط برای مجموعه داران تراشیده می شود. بلورهای آن فر اوان و از شفاف تا مات و بصورت استوانه ای تا توده وار دیده می شوند.

 

کانسار :همواره در معائن سرب و نقره و سنگ آهک و گاهی در دهانه چشمه های آبگرم دیده می شود .بلورهای بلند چند متری (40 اینچ) آن در کومبریا، کرنوال و در بیشایر انگلیس یافت می شود.دیگر ذخائر خوب آن در چک و اسلواکی ، رومانی ، آلمان، آمریکا و ایتالیا قرار دارد.

 

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / سولفات باریم 

سختی / 3

وزن مخصوص = 4/45

ضریب شکست = 65- 1/63

دوشکستی / 0/012

جلا / شیشه ای تا مرواریدی