سلستین

بازدید : 2113   |      

سلستین ( Celestine )معمولاً بصورت بلورهای منشوری بیرنگ، شیری، سفید، زرد، نارنجی، یا آبی کمرنگ و یا دانه هایخوش فرم یافت می شود.


سلستین

معمولاً بصورت بلورهای منشوری بیرنگ، شیری، سفید، زرد، نارنجی، یا آبی کمرنگ و یا دانه هایخوش فرم یافت می شود. سختی آن درمقیاس مو3/5 و رخ آن کامل و فوق العاده شکننده بوده و فقط برای مجموعه داران تراشیده می شود. بعضی انواع زیبای آن را در موزه ها می توان دید.

 

کانسار :در ماسه سنگ ها و سنگ آهک ها، نهشت های خشکیده ، پگماتیت ها ، سنگ های دهانه آتشفشان یا در معادن سرب و اسفالریت بوجود می آید. بیشتر نمونه های قابل تراش آن در نامیبیا و ماداگاسکار و همچنین در ایتالیا(سیسیل) ، انگلیس، چک، اسلواکی، آمریکا، و کانادا یافت می شود.

 

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / سولفات استرونیم 

سختی / 3/5

وزن مخصوص = 3/98

ضریب شکست = 63- 1/62

دوشکستی /0/010

جلا / شیشه ای تا مرواریدی