سروسیت

بازدید : 2016   |      

سروسیت ( Cerussite ) معمولاً بیرنگ است.


سروسیت

معمولاً بیرنگ است. ولی سفید ،  خاکستری و سیاه آن دیده شده است. دو خصیمه مهم آن سنگینی  و درخشش الماسی است. بلورهای آن استوانه های پهن و یا دراز هستند. با وجود جذابیتش اما بخاطر نرمی آن ارزش جواهر نداشته و تنها برای مجموعه داران تراشیده می شود.

 

کانسار : اغلب در ذخائر سرب یافت می شود. در تسومب نامیبیا بلورهای بزرگ، پاک، شفاف، بیرنگ و قابل تراش آن یافت می شود. همچنین در اطریش، استرلبا، چک و اسلواکی، آمریکا، آلمان، اسکاتلند و ایتالیا وجود دارد.

 

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / کربنات سرب 

سختی / 3/5

وزن مخصوص = 6/51

ضریب شکست = 2/08- 1/80

دوشکستی / 0/274

جلا / الماسی