توپاز

بازدید : 2401   |      

توپاز ( Topaz )به رنگ های گوناگون دیده می شود زرد طلایی پر رنگ( که گاهی به آن توپاز شرابی می گویند)


توپاز 

به رنگ های گوناگون دیده می شود زرد طلایی پر رنگ( که گاهی به آن توپاز شرابی می گویند) و صورتی از توپازهای پر قیمت هستند. رنگ های آبی و سبز هم وجود دارد. تو پاز صورتی طبیعی کمیاب بوده و اکثرآنچه در بازار است نوع زرد آن است که با حرارت تغییر رنگ یافته است. بیشتر توپازهای بیرنگ  با حرارت و اشعه تبدیل به آبی شده اند که بدون چشم مسلح با آکوآمارین اشتباه  می شوند. برخی توپازها در داخل خود حفره های اشک مانندی دارند که مربوط به حباب های گازی یا مایعات غیرقابل ترکیب هستند . ناخالصی های دیگر آن به شکل رگه ، شکاف و توری نمایان می شوند. بلورهای منشورهای توپاز لوزیهای کشیده و متقاطع بوده و شیارهای طولی آن به موازات درازای آن هستند. تو پاز دارای رخ کامل است.

 

کانسار : درسنگ های گرانیت آتش فشانی نظیرپگماتیت ها ، گرانیت ها و گدازه های آتشفشانی و نیز در ته نشست ها ی رسوبی به شکل آبرفتی پیدا می شود. برزیل،آمریکا، سریلانکا، برمه، روسیه سابق، استرالیا، تاسمانی، پاکستان، مکزیک،ژاپن و آفریقا معادن آنرا دارند.توپازه های صورتی در برزیل، پاکستان و روسیه استخراج می شوند.

ساختار بلوری / راست لوزی

ترکیب شیمیایی / هیدرو سیلیکات فلوروآلومینیوم

سختی /8

وزن مخصوص = 3/54

ضریب شکست = 63- 1/62

دوشکستی /0/010

جلا / شیشه ای