دانپوریت

بازدید : 1472   |      

دانپوریت ( Danburite )معمولاً بیرنگ است ولی بلورهای زرد و صورتی آن اغلب دیده می شوند که به شکل منشورهای گوه ای هستند.


دانپوریت 

معمولاً بیرنگ است ولی بلورهای زرد و صورتی آن اغلب دیده می شوند که به شکل منشورهای گوه ای هستند. درست مانند توپاز بیرنگ که از رخ آن شناخته می شود- رخ ناقص دانپوریت و رخ کامل توپاز- به اضافه چگالی آن که توپاز سبکتر می باشد.

 

کانسار : اول بار در شهر دانبوری ایالت کانکتیکات آمریکا پیداشد. کیفیت جواهر آن در برمه ، مکزیک ، سوئیس، ایتالیا و ژاپن وجود دارد.

ساختار بلوری / راست لوزی

ترکیب شیمیایی / بروسیلیکات کلسیم 

سختی / 7

وزن مخصوص = 3

ضریب شکست = 64- 1/63

دوشکستی / 0/006

جلا / شیشه ای تا چرب