سیلیمانیت

بازدید : 2114   |      

سیلیمانیت ( Sillimanite )(به افتخار پرفسور سیلیمان از دانشگاه بیل آمریکا) به رنگ های آبی تا سبز دیده می شود.


سیلیمانیت 

(به افتخار پرفسور سیلیمان از دانشگاه بیل آمریکا) به رنگ های آبی تا سبز دیده می شود. چند رنگی مشخص شامل سبز مایل به زردکمرنگ، سبز تیره و آبی از زاویه های مختلف دارد. به بلورهای باریک و دراز منشوری مجتمع همسو که مانند رشته های فیبری باشند، فیبرولیت می گویند.

 

کانسار : درسنگ های دگرگونی و گاهی در پگماتیت ها یافت می شوند.سنگ های آبی و بنفش در برمه یافت می شوند .سبز مایل به خاکستری در سریلانکا و فیبرولیت آن در ایزاهوی آمریکا وجود دارند، درچک، اسلواکی، هند، ایتالیا،آلمان و برزیل پیدا می شود.

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آلومینیوم 

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 3/25

ضریب شکست = 68- 1/66

دوشکستی / 0/019

جلا / شیشه ای