هیپرشتن

بازدید : 2875   |      

هیپرشتن ( Hypersthene )پیروکسن پرآهن از گرو کانی هایی مانند انستانیت و برنزیت است


هیپرشتن 

پیروکسن پرآهن از گرو کانی هایی مانند انستانیت و برنزیت است که با قرمزی رنگین کمانی تمایز داده می شود و این مربوط به درونگیرهای ذره ای گوئیت و هماتیت است.غالباً بخاطر تیرگی اش قابل تراش پخ دار نیست. ولی بصورت گنبدی تراش می خورد تا ناخالصی های درخشنده خود را به نمایش گذارد.برنزیت، نوع سبز مایل به قهوه ای آن با جلای برنزی اغلب برای مجموعه داران مناسب است. ولی بخاطر تیرگی و شکنندگی به کار جواهر نمی آید.

 

کانسار :کیفیت جواهر آن بیشتر در هند، نروژ، گرینلند، آلمان و آمریکا یافت می شود.

 

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات منیزیوم و آهن 

سختی / /5/5

وزن مخصوص = 3/35

ضریب شکست = 67- 1/65

دوشکستی / 0/010

جلا / شیشه ای