کرنروپین

بازدید : 2038   |      

کرنروپین ( Kornerupine )با اینکه در سل 1884 م کرنوپین نام گرفت ولی تا سال 1912 م کیفیت جواهرآن پیدا نشده بود.


کر نروپین

با اینکه در سل 1884 م کرنوپین نام گرفت ولی تا سال 1912 م کیفیت جواهرآن پیدا نشده بود. اگرچه تاکنون هم زیاد یافت نشده و فقط برای مجموعه داران تراش می خورد . شدیداً چند رنگی است. وقتی از زاویه جدا نگا شود سبز یا قرمز مایل به قهوه ای می زند. برای جلوه رنگ کامل، آ« را به سبک تراش صفحه ای به موازات طول بلور می تراشند.

 

کانسار : مکان هایی چون ماداگاسکار، سریلانکا و شرق آفریقا غالباً نوع سبز زمردی دارند. پدیده چشم گربه ای آن از سریلانکا و شرق آفریقا بدست می آید.

 

ساختار بلوری /راست لوزی

ترکیب شیمیایی / سیلیکات منیزیوم و  آلومینیوم 

سختی / 6/5

وزن مخصوص = 3/32

ضریب شکست = 68- 1/66

دوشکستی / 0/013

جلا / شیشه ای