انگلزیت

بازدید : 1717   |      

انگلزیت ( Anglesite )غالباً بیرنگ یا سایه کمرنگی از زردی است.


انگلزیت

غالباً بیرنگ یا سایه کمرنگی از زردی است. ولی خاکستری، سبز، ارغوانی، قهوه ای یا سیاه آن بصورت بلور نیز دیده می شود. رنگ سیاه آن ناشی از دونگیرسنگ سرب است. بلورهای آن سنگین ولی شکننده و نرم هستند. رخ کامل  داردو فقط برای مجموعه تراشیده می شود.

 

کانسار : انگلزیت در اثر هوازدگی سنگ سرب (سولفیدسرب) بوجود می آید. محل یافت آن در انگلزی جزیره و الس بریتانیا که نام سنگ به همانجا برمی گردد قرار دارد. همچنین در تپه های سربی منطقه اسکاتلند  یافت می شود.بهترین بلورهای آن در تسومب نامیبیا و مراکش و همچنین آلمان ، آمریکا و ساردنی پیدا می شود.

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / سولفات قلع 

سختی / 3

وزن مخصوص = 6/35

ضریب شکست = 89- 1/87

دوشکستی / 0/017

جلا / مومی تا الماسی