همبرگیت

بازدید : 3460   |      

همبرگیت ( Hambergite )


همبرگیت 

به افتخار کانی شناس سوئدی آلس هامبرگ نامیده شده. بلور آن بیرنگ تا سفید مایل به زرد است و بندرت  کیفیت جواهر دارد. ترد و با رخ کامل و بسیار شکننده و مناسب مجموعه داران است. تراش خورده آن مانند شیشه بنظر می رسد. ولی به دلیل دو شکستی شدید تصویر مضاعف پخ های زیرین از سندانچه نمایان است.

کانسار :کیفیت جواهر آن در کشمیر هند و ماداگاسار یافت می شود.

 

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / هیدروکسی برات بریلیوم 

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 2/35

ضریب شکست = 1/63- 1/55

دوشکستی / 0/072

جلا / شیشه ای